BẠN MUỐN BIẾT
TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH
CỦA MÌNH NẰM Ở MỨC ĐỘ NÀO THEO TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU?
Làm ngay bài kiểm tra được thiết kế theo chương trình của Đại học
Cambridge và nhận đánh giá chính xác về trình độ ngoại ngữ hiện tại
của bạn.

Lưu ý:

Bài kiểm tra có tổng cộng 49 câu Vui lòng làm hết bài test để chúng tôi có thể đánh giá chính xác trình độ của bạn.